Prakses jomas

Advokātu biroja Tarmo Pilv & Partneri galvenās darbības jomas ir civiltiesības, komerctiesības, krimināltiesības un administratīvās tiesības. Par savu stiprāko pusi uzskatām arī klientu interešu pārstāvniecību tiesas procesos. Advokātu birojs vēl nodarbojas šādās jomās:

CIVILTIESĪBAS, ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN SAISTĪBU TIESĪBAS

 • Atsavināšanas līgumi; 
 • Īres un nomas līgumi;
 • Aizdevuma, kredīta un līzinga līgumi (t. sk., strīdu apstrīdēšana par līzinga līguma pirms termiņa pārtraukšanu);
 • Pakalpojumu sniegšanas līgumi; 
 • Faktoringa līgumi, prasības cesijas un saistību pārņemšanas līgumi;
 • Darījumi ar kustamo un nekustamo īpašumu, strīdi par īpašuma tiesībām, strīdi par kaimiņattiecību tiesībām;
 • Strīdi par preču zīmes un citām intelektuālā īpašuma tiesībām; 
 • Ārpus līguma saistības (t.sk., zaudējuma kompensācija, nepamatota iedzīvošanās).

DARBA TIESĪBAS

 • Darba un pakalpojuma līgumi; 
 • Darba strīdu izšķiršana darba strīdu komisijā un tiesā.

KOMERCTIESĪBAS

 • Uzņēmumu un bezpeļņas organizāciju dibināšana; 
 • Dalībnieku un akcionāru savstarpējo tiesisko attiecību regulēšana, strīdu risināšana;
 • Vadības, padomes un dalībnieku (akcionāru) savstarpējo tiesisko attiecību regulēšana, strīdu risināšana;
 • Vadības, padomes un (kop-)sapulces lēmumu, protokolu utt. dokumentu sagatavošana; 
 • Ar uzņēmuma noformēšanu saistītie darījumi; 
 • Kriminālprocess un Administratīvais process;
 • Krimināltiesības (noziedzīgi nodarījumi pret personu, saimnieciskās darbības un nodokļu pārkāpumi, kā arī pārkāpumi profesionālajā darbības jomā).

 

Valdkonnad

STRĪDU RISINĀŠANA

 • Civilprocess (prasību procedūra un lūgumrakstu procedūra visās tiesu pakāpēs); 
 • Administratīvais tiesas process (valsts, vietējo pašvaldību institūciju, amatpersonu un organizāciju tiesību aktu un darbību apstrīdēšana); 
 • Starp tiesu process; 
 • Klienta interešu pārstāvēšana maksātnespējas procesā; 
 • Nolēmuma izpildes procedūra (klienta interešu pārstāvēšana pie tiesu izpildītāja, uzraudzība pār tiesas izpildītāja darbu, tiesas izpildītāja rīcības apstrīdēšana utt.).

VALSTS UN ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

 • Administratīvais process; 
 • Nodokļu un muitas tiesības; 
 • Būvniecības un plānošanas tiesības (t.sk., detālplānojumi);
 • Konsultācijas jautājumos par struktūrfondiem un investoriem; projekta dokumentāciju sagatavošana;
 • Konkurences tiesības un patērētāju tiesību aizsardzība; 
 • Valsts iepirkumi (t.sk., Valsts iepirkumu apstrīdēšana); 
 • Vides tiesības; 
 • Reklāmas un mediju tiesības;
 • Pilsonības un migrācijas tiesības; 
 • Iedzīvotāju pamattiesības un to aizsardzība.

Lūdzam ar mums sazināties un izklāstīt savu problēmu, lai varam izlemt, vai spējam Jūsu jautājumā palīdzēt un rast Jums labāko risinājumu.