Valdkonnad

Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid on keskendunud peamiselt tsiviil-, äriühingu-, kriminaal- ja haldusõigusele. Oma tugevaks küljeks peame ka klientide esindamist kohtumenetlustes. Valdkonnad, millega advokaadibüroo tegeleb, on muu hulgas järgmised:

TSIVIIL-, ASJA- JA VÕLAÕIGUS

 • võõrandamislepingud
 • üüri- ja rendilepingud
 • laenu-, krediidi- ja liisingulepingud (s.h. vaidlused liisinglepingu ennetähtaegse lõpetamise vaidlustamisel)
 • teenuste osutamise lepingud
 • faktooringulepingud, nõude loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud
 • kinnis- ja vallasvaratehingud, omandivaidlused, vaidlused naabrusõiguse üle
 • kaubamärgi- ja muud intellektuaalse omandi vaidlused
 • lepinguvälised kohustused (s.h. kahju hüvitamine, alusetu rikastumine)

TÖÖÕIGUS

 • töö- ja teenistuslepingud
 • töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus

ÄRIÜHINGUÕIGUS

 • äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine
 • osanike ja aktsionäride vaheliste suhete reguleerimine, vaidluste lahendamine
 • juhatuse, nõukogu ja osanike (aktsionäride) vaheliste suhete reguleerimine, vaidluste lahendamine
 • juhatuse, nõukogu ja (üld)koosoleku otsuste, protokollide jm. dokumentide koostamine
 • registritoimingute vormistamine
 • KRIMINAALMENETLUS JA VÄÄRTEOMENETLUS
 • karistusõigus (isikuvastased-, majandus-, maksu- ja ametialased kuriteod)
 • väärteo- ja kriminaalmenetlus

 

Valdkonnad

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • tsiviilkohtumenetlus (hagimenetlus ja hagita menetlus kõigis kohtuastmetes)
 • halduskohtumenetlus (riigi, kohaliku omavalitsuse organite, ametite ja organisatsioonide õigusaktide ja toimingute vaidlustamine)
 • vahekohtumenetlus
 • klientide esindus pankrotimenetluses
 • täitemenetlus (klientide esindus kohtutäituri ees, järelevalve kohtutäituri tegevuse üle, kohtutäituri tegevuse vaidlustamine jms)

RIIGI- JA HALDUSÕIGUS

 • haldusmenetlus
 • maksu- ja tolliõigus
 • ehitus- ja planeerimisõigus (s.h. detailplaneeringud)
 • nõustamine struktuurifondidega ja rahastajatega suhtlemisel, projektdokumentatsiooni koostamine
 • konkurentsiõigus- ja tarbijakaitseõigus
 • riigihanked (s.h. riigihangete vaidlustamine)
 • keskkonnaõigus
 • meediaõigus
 • kodakondsus ja migratsiooniõigus
 • kodanike põhiõigused ja nende kaitse

Otsustamaks, kas saame Teie küsimuses või mures abiks olla, palume meiega ühendust võtta ja probleemi kirjeldada.